Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Green Guys B.V.                 
Musicalstraat 7                     E-mail: info@green-guys.nl
1323 VR Almere                    BTW: NL85.78.10.285B01
Tel. 036-2002117                  KvK: 69267030

Artikel 1 Definities

1.1. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om zaken te bestellen.
1.3. Klant: de wederpartij van Green Guys BV met wie Green Guys BV een overeenkomst aangaat.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.
1.5 Oplevering: moment waarop alle in de overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond.
1.6. Partijen: Green Guys BV en klant gezamenlijk
1.7. Green Guys BV: de partij welke zich bedient van algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
2.2. Toepasselijkheid van algemene koop- en levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1. Alle door Green Guys BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
3.2. Green Guys BV garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Fouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Green Guys BV hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.
3.3. Mocht het om technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft Green Guys BV de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
3.4. Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Green Guys BV er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief eventuele initiële (verzend-)kosten, zo spoedig als dat voor Green Guys BV mogelijk is, worden terugbetaald aan klant.
3.5. Green Guys BV behoudt het recht voor om alternatieve panelen, omvormertechniek en/of montagemateriaal toe te passen. Een alternatief is minimaal gelijkwaardig.
3.6. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de klant om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Green Guys BV, zijn voor risico van de klant.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief transportkosten tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
4.2. Green Guys BV is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen conform marktwerking.
4.3. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de bank), contant of pintransactie.
4.4. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen en bijbehorende omvormer(s) zich een probleem voordoet dat niet te maken heeft met de monitoring, dan mag er maximaal 5% van de aanneemsom worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.
4.5. Green Guys BV behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.
4.6. Klant heeft geen recht op verrekening van aan Green Guys BV verschuldigde bedragen, indien Green Guys BV op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan klant te betalen.
4.7. Indien de factuur niet binnen 7 dagen na installatie is betaald, is de klant van rechtswege met betaling in verzuim. Blijft betaling na aanmaning uit, dan zal de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Vanaf dat moment is de klant naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de klant een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119BW.
4.8. Indien klant een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buiten- gerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Klant een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.
5.2. Green Guys BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3. De (af)levering van de producten geschiedt op het door de klant aan Green Guys BV opgegeven adres. De (af)levering van de producten zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de aanbetaling van de koopsom is voldaan.
5.4. Green Guys BV behoudt haar recht voor om onder kosten aan de klant in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de klant dient te worden verplaatst.
5.5. De eigendomsoverdracht van de producten vindt plaats na volledige betaling aan Green Guys BV. Bij onvolledige betaling houdt Green Guys BV het recht om de producten te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening van de klant komen.

Artikel 6 Herroepingrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) werkdagen.
6.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is.

Artikel 7 Reclameren

7.1. Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Green Guys BV.
7.2. Indien na onderzoek van Green Guys BV blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Green Guys BV met de klant in overleg treden.
7.3. Indien na onderzoek van Green Guys BV inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak.
7.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.
8.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Green Guys BV welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve het e-mailadres info@green-guys.nl te gebruiken. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vermeldt. Klant kan het geschil -indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan de Stichting Garantiefonds Duurzame Energie.
8.3. Indien de opleverbon ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op de opleverbon.
8.4. Een natuurproduct zoals silicium heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen van zonnepanelen zijn geen reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.

Artikel 9 Garantiebepalingen

9.1. Green Guys BV neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product; Green Guys BV garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode van 10 jaar onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Voor enkele materialen geldt een uitzondering op de garantieperiode van 10 jaar. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte. De garantieperiode start op de dag van aflevering. Green Guys BV zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. De prijs van vervangen mag de originele aanschafprijs niet overstijgen. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig (gedeeltelijk) terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie. Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie. Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer- of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankoper. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een, door Green Guys BV aangewezen, ter zake deskundig bedrijf. De garantie vervalt als inspecties van Green Guys BV uitwijzen dat de apparatuur of modules niet onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan Green Guys BV of een derde partij geautoriseerd door Green Guys BV.

Uitsluitingen van garantie:

 • Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.
 • Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuil op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van Green Guys BV mogelijk is.
 • Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.
 • Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.
 • Veroorzaakt door het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
 • Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
 • Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
 • Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.

Limiet van de garantie:

 • De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, zonnepanelen, kabels, omvormer en installatie.
 • Als de zonnepanelen en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.
 • Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op Green Guys BV te verhalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs van de betreffende producten.

Garantie eisen:

 • Green Guys BV accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect.
 • Het vervangen van producten verlengd de garantieperiode niet.
 • Een defect aan de module moet vermeld worden binnen het tijdsbestek van de garantie.
 • Uw factuur is uw garantiebewijs.

Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules:

 • Bij degradatie van panelen boven 10% binnen 10 jaar en 20% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van bovenstaande degradatie van de modules zal Green Guys BV de modules met minimaal gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen.
 • De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor andere defecten aan de zonnepaneelmodules.
 • De prestatiecontrole vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C,irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

9.2. Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.3. Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Green Guys BV stelt.

Artikel 10 Overige bepalingen

Green Guys BV is te allen tijde bevoegd onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.